Biz hakda

takmynan 126

NämeBiz edýäris

Biz birnäçe ýyl bäri rezin sintetik mata öndürmekde ýöriteleşen hytaýly gapy öndüriji, ösen ussatlygymyz we önümçiligi dolandyrmakda uly tejribämiz bar.Müşderileriň şahsylaşdyrylan isleglerine görä önüm öndürip bileris, önümiň hilini we gowşuryş wagtyny üpjün edip bileris we satuwdan soň gowy hyzmat edip bileris. Önümlerimiz RoHS, REACH synagyndan geçdi.

Hünärmen hökmünde dünýädäki matalarymyzy lomaý satyjylara, distribýutorlara, öňdebaryjy haly markalaryna we serhetaşa elektron söwda bilen üpjün edýäris. Qualityokary hilli öndürijiler bilen ýakyn hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak, prosesi yzygiderli täzelemek, önümiň hilini ýokarlandyrmak, has gowy tanatmagy dowam etdirmek we müşderilerimiz üçin täze önümler.

Näme üçinBizi saýlaň

takmynan3

Bir nokatly hyzmat

Hytaýyň ägirt uly senagat zynjyry artykmaçlygy sebäpli, biz diňe bir öndüriji bolman, eýsem pol ýasaýjy bilen hem üpjün edýäris. Biz pol polotensiýasy bilen tanyş we pol önümlerini öndürijiler bilen ýakyn aragatnaşykda bolanymyz üçin zawod çeşmelerini birleşdirip bileris , müşderilere bir nokatly hyzmat bermek.

takmynan 125

Önümleriň dürlüligi

Önümimiziň diapazony giňdir we kesilen ululykdaky iňňe pyçaklaryndan başlap, rezin sintetik matalara, gapy düşeklerine, aşhana düşeklerine, hammam düşeklerine, bar matalaryna, mahabat matalaryna we başga-da köp sintetik matalar bar, edip bileris adat boýunça dürli reňkleri, stilleri, nagyşlary we ululyklary kabul ediň.Sarp edijilere göni satmaýarys. Diňe lomaý satýarys.

takmynan 5

Gümrük zerurlyklaryny kanagatlandyryň

Müşderilerimiz bilen gatnaşyklarymyza ýokary baha berýäris we her ädimde olaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga çalyşýarys. Biz bir zady etmäge we beýlekilerden has gowy etmäge ynanýarys.Içerde we daşarda ulanmak üçin şeýle giňişleýin matalary hödürländigimize buýsanýarys we diapazonymyzyň ösmegine dowam edýäris - ýöne hemişe puluň hiline we bahasyna üns berýäris.

Siziň pikirleriňiz biziň üçin möhümdir.
Areagdaýlarymyzy bize habar bermek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Şahadatnamaificate

şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama3
şahadatnama4