Gapylaryň dürli görnüşleriniň tanyşdyrylyşy

Gapy matalarynyň köp görnüşi, öý we täjirçilik bar, dürli görnüşli gapy MATS dürli maksatly.Umuman aýdanyňda, gapy düşeginiň roly esasan suwuň siňdirilmeginde we anti-skidde, tozany aýyrmakda we hapa galyndylarda, poly goramak, mahabat we bezeg we ş.m.Bu ýerde dürli görnüşli gapy matasynyň dizaýny, material we aýratynlyklar bilen tanyşdyrýarys.

1. Gapydan ýasalan gapylar

habarlar24

 

Düşekler içerde ulanmak we tygşytly dükanlar we restoranlar ýaly täjirçilik guramalaryna esasy girelgeler üçin tygşytly we amalydyr.Logotipler we tekstler täjirçilik maksatly we öýde ulanmak üçin hem çap edilip bilner.

Halynyň üstü poliester materialdan ýasalyp, zyýansyzlandyrmak we tozan aýyrmak üçin has gowy täsir etmek üçin içerde gaty ýüpek goşar.Yzky berk berkligi we skid garşylygy bolan winil materialdan ýasalýar.

Düşekler girelgäniň ululygyna görä düzülip bilner ýa-da isleg boýunça düzülip bilner.

Umuman aýdylanda, bu gapylar esasy girelgeler we köp ulagly ýerler üçin ajaýyp, togalanmazlygy kepillendirýär we köplenç süýşmeýän MATS bilen gelýär, şonuň üçin hemme ýerden süýşmeýär.

2. Haly mata

 

habarlar23

 

Bu haly we kauçukdan ýasalan düşek, adatça gök, çal, gyzyl, goňur, gara ýaly diňe bir reňk.Nagyş galyp bilen basylýar we dizaýny pes açar, köplenç geometrik nagyşlar, nusgawy egrilik modelleri we ş.m.
Haly MATS esasan ofislerde, dükanlarda, ammarlarda, senagat ýerlerinde, şeýle hem öýde ulanmak üçin ulanylýar.Hapanyň we tozanyň daşardan ýa-da ammardan ofis meýdanyna çenli yzarlamazlygy üçin döredildi.Adetmezçiligi, diňe açyk howada rezin ysy bar.

Düşek, esasan tozany döwüp we dabanyndan çyglylygy siňdirip bilýän poliesterden ýa-da polipropilenden ýasalýar.Taraplary we aşagy rezin, suw geçirmeýän, ýag geçirmeýän we çydamly.

3. Kauçuk gapylar

 

habarlar22

 

Bu düşek owadan we çydamly, açyk gapylar, arka gapylar, girelge gapylary, garaageslar, gapylar, ammar otaglary, howlular üçin amatly.Surfaceerüsti statiki ösümlikleri gaýtadan işlemekden geçýär, ak ýelmeşmäge mümkinçilik berýän villi rezin ýüzünde, ýylylyk geçiriji çaphana önümçiliginden geçýär, owadan stereo täsiri bolan gapy düşegi.Aşagy galyň rezin, gaty çydamly.

Gaty ýumruk nagyşly çukurlarda hapa duzak gurmaga kömek edýär we düşegi arassalamak aňsat.Diňe arassalap, vakuum edip ýa-da şlangdan öçürip bilersiňiz.Kynçylykdan, aňsat idegden azat.Bu ýassyk gaty meşhur we Europeanewropa we Amerikan bazarlarynda gowy satylýar.

4. Tebigy örtükli gapy

 

habarlar21

 

Kokos süýümi ýa-da palta matasy diýlip hem atlandyrylýan kokos matasy, adatça PVC-den ýasalan arkasy bilen tüýli kokos gabygyndan dokalan mat.Threadüplükler bilelikde dokalan, aýakgaplary arassalaýan we tozanyň we suwuň geçmegine ýol açýan berk ýer emele getirýär.

Coer gapy matasy tebigy we ekologiýa taýdan arassa.Emeli süýümli gapy düşeginden tapawutlylykda, kokos gapy matasy biodegrirlenip bilýän süýüme degişli tebigy material kokos gabygyndan ýasalýar. Mundan başga-da, adaty we hakyky stili halaýanlar tebigy görnüşi halaýarlar.


Iş wagty: Maý-16-2022