Hususy sargyt prosesi

1) omöriteleşdirilen maslahat we sitata

Müşderiler önüm talaplaryny we adaty çyzgylary üpjün edýärler, kataloglarymyzdan dizaýnlary hem saýlap bilersiňiz.Satyjymyz teklipler we sitatalar berer.

arro

2) tassyklamak

Talaplary tassyklandan soň subut etmek.

arro

3) Sargyt tassyklamasy

Nusga kabul edilenden soň sargyt jikme-jikliklerini tassyklaň.

arro

4) Köpçülikleýin önümçilik

Goýumy alanyňyzdan soň köpçülikleýin önümçilige geçiň.

arro

5) Barlag

Müşderi harytlary barlamak üçin üçünji tarap belleýär.

arro

6) Harytlaryň iberilmegi

Balansdan soň müşderiniň haýyşy boýunça harytlary bellenen ýere iberiň.

arro

7) Seslenme

Siziň gymmatly maslahatyňyz biziň üçin gaty möhümdir.Zähmetimizi dowam etdirmek üçin itergi we ugur.