Öý gapylaryny nädip saýlamaly

habarlar13

 

Pollary dyrnaklardan goramak we içerdäki tozany azaltmak üçin gapylar zerurdyr.Gowy jaýy nädip saýlamaly?

 

habarlar12

 

Iň esasy zat, ýokary hilli ýokary göterilişden başlap, içerdäki gowy gapy düşegi suwuň siňdirilmegi we çydamly material bilen ýasalmalydyr, bu material ýeterlik amatly, ýokarda ýöräp biler, ýöne ýeterlik berk we çydamly.Faceerüsti materiallar, adatça, poliesterden, polipropilen süýümlerden, ýumşak we amatly, suw sorujy güýçli haly görnüşini saýlar we galyp bilen örtülen ýüz üç dürli ölçegli dizaýny basar, diňe bir aýakgaplary, kirleri, palçyklary döwmäge kömek etmez. , gum we beýleki galyndylar, şeýle hem “HELLO, WELCOME” ýaly köplenç ulanylýan sözler ýaly gapy meýdanyny bezäp biler.

 

habarlar11

 

Adatça rezinden ýa-da PVX ýa-da TPR-den ýasalan süýşmeýän arka örtügiň umumy saýlamasy boýunça, nebitden we suwdan, ýokary howpsuzlyk öndürijiliginden gorkman, gaty süýşmäge garşy funksiýa bar.

 

habarlar15

 

Düşegiň umumy ululygy 18-30 dýuým, ýöne gapynyň ululygyna baglylykda, gapyňyzyň öňüni almazlyk üçin düşek inçe bolmaly (has gowusy 1/2 dýuýmdan az).

 

habarlar14

Düşekleri arassalamagyň aňsat bolmagy hem möhümdir.Adaty arassalama usullary wakuum edilip, silkilip, ýapylyp ýa-da maşyn bilen ýuwulyp bilner.Mundan başga-da, pagta ýa-da mikrofiberler köplenç ýapyk MATS-da ulanylýar, olar esasan galyndylara ýa-da çyglylyga ýykgyn edýärler, şonuň üçin olary yzygiderli arassalaň.
Müşderilerimiz bilen gatnaşyklarymyza ýokary baha berýäris we her ädimde olaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga çalyşýarys. Biz bir zady etmäge we beýlekilerden has gowy etmäge ynanýarys.Içerde we daşarda ulanmak üçin şeýle giňişleýin matalary hödürländigimize buýsanýarys we diapazonymyzyň ösmegine dowam edýäris - ýöne hemişe puluň hiline we bahasyna üns berýäris.


Iş wagty: Maý-16-2022