Emeli ot örtüginiň görnüşi

Gysga düşündiriş:

Pol Polipropilenden we gaýtadan işlenen kauçukdan ýasaldy
● Elektrostatik akym tehnologiýasy we ýylylyk geçiriji çap
● 45 * 75 sm (29.5 ″ L x 17,7 ″ W)
● Hapa çydamly, tegmile çydamly, süýşmeýän, q gury, arassalamak aňsat
Out Daşarda ulanmak üçin ajaýyp
● 3D effekt nagşy, özleşdirilip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Emeli-ot-gapy-jikme-jiklikler1

Gysgaça syn

Kauçuk gapylary PP emeli otlar bilen birleşdirip, bu dizaýn, aýakgabyň aşagyndaky kirleri süpürip, has amaly, şeýle hem estetiki we çydamly edýär.

Önümiň parametrleri

Model

FL-G-1001

Önümiň ululygy

45 * 75 sm (29.5 "L x 17,7" W)

Boý

7mm (0,28 dýuým)

Agram

2kg (4,4 litr)

Reňk

köp reňkli

Haryt maglumatlary

Emeli ot otagy-esasy1

Emeli ot polipropilen matadan, gaty we güýçli.

Emeli ot otagy-esasy6

Nagyşly çukurlar we sürü süýümi matanyň hapa has täsirli bolmagyna kömek edýär.

Emeli ot gapylary-esasy5

Bu agyr agramly matanyň ýerinde saklanmagy üçin süýşmeýän arkasy bar.

Bu düşek, emeli ot elementlerini goşdy, bu poluň matasynyň dabanyndan palçyk tegmillerini aýyrmak işini ep-esli ýokarlandyrýar.Kauçuk däl rezin arkasy, ýele ýa-da garlara garamazdan düşegi ýerinde saklaýar.Topokarky ýüzi diňe bir dürli reňklerde we bezeg üçin nagyşlar bilen çap etmek bilen çäklenmän, çyglylygy hem siňdirip bilýär we aýakgabyň hapalaryny süpürmek üçin amatly, jaýyňyzyň hem owadan bolmagyna kömek edýär.Şol bir wagtyň özünde, düşegi süpürmek, wakuum etmek ýa-da käwagt bag şlangy bilen ýuwmak we howanyň guramagyna ýol bermek arkaly arassalamak aňsat.

Emeli ot otagy-esasy4
Emeli ot otagy-esasy3

Emeli ot süýümleriöýüňize girmezden ozal köwşüňizi has aňsat arassalamaga mümkinçilik beriň, aýakgabyňyzy poluň üstünde birnäçe gezek sürtüň we öýüňize gözegçilik etmekden hapa, palçyk we beýleki bulaşyk islenmedik galyndylaryň hemmesini aýyrarsyňyz, pollar arassa we gurak bolar. bulaşyklyk, ýokary ulagda we ähli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly jaýyňyza girmez ýaly.

Arassalamak we saklamak aňsat,düşegi gyzgyn ýa-da sowuk suwdan boşadyp ýa-da ýuwup bolýar, silkmek, süpürmek ýa-da ýapmak arkaly aňsatlyk bilen ýuwup bolýar, şonuň üçin gapy täze görünýär.

Birnäçe ugur üçin ulanylyp bilner,gapy, daşarky gapy, girelge, eýwan, hammam, kir ýuwulýan otag, ferma jaýy ýaly öý haýwanlary üçin uklamak ýa-da iýmitlenmek üçin ýörite meýdança üpjün edip biler.

Kabul edip boljak özleşdirme, nagyşlar we ululyklar we gaplamalar düzülip bilner, nädip sazlamalydygy baradaky baglanyşyga basyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler