Göni gönüburçly gapy görnüşi

Gysga düşündiriş:

● 100% poliester we gaýtadan işlenen kauçuk
● Elektrostatik akym tehnologiýasy we ýylylyk geçiriji çap
● 40 * 60CM / 45 * 75CM / 60 * 90CM
Sl Süýşmeýän, agyr wezipe, hapa tutujy we arassalamak aňsat
Out Daşarda ulanmak üçin niýetlenendir
● 3D effekt nagşy, özleşdirilip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gönüburçluk-gapy-jikme-jiklikler1

Gysgaça syn

Gaýtadan işlenen gapylar gaýtadan işlenen kauçukdan we süýümli süýümden ýasalan, owadan, doly reňkli dizaýnlarda, islendik girelgesine synp we nepislik goşýar, aýakgapdaky hapalary we galyndylary aýyrýan moda, ýöne işleýän gapy matasyny üpjün edýär.

Önümiň parametrleri

Model

FL-R-1001

FL-R-1002

FL-R-1003

Önümiň ululygy

40 * 60 sm

45 * 75 sm

60 * 90 sm

Boý

7mm

7mm

7mm

Agram

1.4kg

1.9kg

3kg

Haryt maglumatlary

Gönüburçluk-gapy-jikme-jiklikler2

Nagyşly çukurlar we sürü süýümi matanyň hapa has täsirli bolmagyna kömek edýär.

Gönüburçluk-gapy-jikme-jiklikler4

Rahatlygy we çydamlylygy ýeňip geçmek üçin elastik we çydamly material bilen laýyk ölçeg.

Gönüburçluk-gapy-jikme-jiklikler3

Süýşmäge çydamly goldaw materialy, ähli howa şertlerinde çekmek üçin ajaýyp.

Gapynyň bu görnüşi berk gaýtadan işlenen rezin we poliester sürülerinden ýasalýar, gaty çydamly we güýçli.Kauçuk däl rezin arkasy, ýele ýa-da garlara garamazdan düşegi ýerinde saklaýar.Topokarky ýüzi diňe bir dürli reňklerde we bezeg üçin nagyşlar bilen çap etmek bilen çäklenmän, çyglylygy hem siňdirip bilýär we aýakgabyň hapalaryny süpürmek üçin amatly, jaýyňyzyň hem owadan bolmagyna kömek edýär.Şol bir wagtyň özünde, düşegi süpürmek, wakuum etmek ýa-da käwagt bag şlangy bilen ýuwmak we howanyň guramagyna ýol bermek arkaly arassalamak aňsat.

Aýakgap döwýän süýümlerjaýyňyza girmezden ozal aýakgabyňyzy arassalamaga mümkinçilik beriň. Aýakgabyňyzy poluň üstünde birnäçe gezek sürtüň we öýüňize gözegçilik etmekden hapa, palçyk we beýleki islenmedik galyndylaryň hemmesini aýyryň, pollar arassa we gurak bolar. bulaşyklyk, ýokary ulagda we ähli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly jaýyňyza girmeýär.

Arassalamak aňsat,silkmek, süpürmek ýa-da ýapmak arkaly arassalamak ýa-da aňsatlyk bilen boşadyň, şonuň üçin gapy täze görünýär.

Amatly ululyklar,hemme ýerde döredilen, açyk gapy, arka gapy, eýwan gapysy, garaage, girelge ýoly, gapy, palçyk, eýwan üçin ajaýyp.

Gönüburçluk-gapy-jikme-jiklikler5
Gönüburçluk-gapy-jikme-jiklikler6

Kabul edip boljak özleşdirme, nagyşlar we ululyklar we gaplamalar düzülip bilner, nädip sazlamalydygy baradaky baglanyşyga basyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler