Emeli ot örtüginiň dokalan görnüşi

Gysga düşündiriş:

Pol Polipropilenden, dokalan mata we gaýtadan işlenen kauçukdan ýasaldy
Sk Skid däl, solýan we tegmile garşy, arassalamak aňsat
● 45 * 75 sm (29.5 ″ L x 17,7 ″ W)
● Reňkli nagyşlar we özleşdirilip bilner
Aye Boýag sublimasiýa prosesi
Out Açyk we içerde ulanmak üçin niýetlenendir


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

banner

Gysgaça syn

Döşüň merkezi meýdanyna emeli otlar goşuldy, çap edilen gapylara dyrma-tozan funksiýasy berildi.Şol bir wagtyň özünde bezeg işinde, ýöne gapy düşeginiň praktikasyny ýokarlandyrdy.

Önümiň parametrleri

 surat004  surat006  surat008

Model

PR-G-1001

PR-G-1002

PR-G-1003

Önümiň ululygy

45 * 75 sm (29.5 "L x 17,7" W)

45 * 75 sm (29.5 "L x 17,7" W)

45 * 75 sm (29.5 "L x 17,7" W)

Boý

7mm (0,28 dýuým)

7mm (0,28 dýuým)

3mm

Agram

2kg (4,4 litr)

1.8 kg (4 litr)

1,7 kg (3,75 litr)

Haryt maglumatlary

Düşegiň töwereginde daşky gurşawy güýçlendirmek üçin gyzykly reňk nagyşlary, nyşanlary bilen çap edilip bilner. Bu adaty çap edilen gapy, gaýtadan işlenen granula kauçukdan ýasalýar, şonuň üçin agyr we çydamly, şeýle hem süýşmäge garşy gowy ýerine ýetirýär. şol aralykda, düşegi süpürmek, wakuum etmek ýa-da käwagt bag şlangy bilen ýuwmak we howanyň guramagyna ýol bermek arkaly arassalamak aňsat.

Dürli adaty nagyşlary kabul ediň,nyşan, nusgawy grafika, dokalan matanyň ýokarsynda ýokary boýag sublimasiýa prosesini ulanyp, logo dizaýnlary ýaly, PP emeli otlaryň reňkleri, ululyklary we gaplamalary düzülip bilner, nädip sazlamalydygynyň baglanyşygyna basyň.

Emeli ot örtügi dokalmaýan görnüş5

Ajaýyp tegmilleri aýyrmak ukyby,emeli ot gaty we güýçli, nagyşly çukurlar we sürü süýümi matanyň hapa has täsirli bolmagyna kömek edýär.Shoesönekeý aýakgabyňyzy poluň üstünde birnäçe gezek sürtüň we öýüňize gözegçilik etmekden hapa, palçyk we beýleki islenmedik galyndylaryň hemmesini aýyryň, pollar arassa we gurak bolar, bulaşyklyk öýüňize girmez ýaly , ýokary ulagda we ähli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly.

Çydamly rezin materialdan ýasalan düşek,uzak wagtlap we ýygy-ýygydan ulanyp bilýän gapylary döretmek üçin materialy poligondan sowmak üçin gaýtadan işlenen kauçuk tekerleri ulanyň. Uzalmagyna, gysylmagyna, ýyrtylmagyna we aşgazanyna ýokary garşylyk.

Emeli ot örtügi dokalmaýan görnüş4
Emeli ot örtügi dokalmaýan görnüş6
Emeli ot örtügi dokalmaýan görnüş1
Emeli ot örtügi dokalmaýan görnüş2
Emeli ot örtügi dokalmaýan görnüş3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler